สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

เลขานุการสภา

นายสุริยัญ ถิ่นถาน