โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก (รักษาราชการแทน)

นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ โทร 092-6695953