โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก (รักษาราชการแทน)

ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร โทร 087-9417918