โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน)

นางธาวินี ชาววงศ์จันทร์