กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาราชการแทน)

โกสุม วงศ์ทองดี