คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

นายประเทือง แจ้งเรือง โทร 095-7986743


นางอัจฉรา เพิ่มทรัพย์ โทร 098-2682331