กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รักษาราชการแทน)

ณัฐิยา บัวงาม