โครงสร้างฝ่ายปกครองตำบลไร่โคก

กำนันตำบลไร่โคก

สมพงษ์ ขันทรัพย์