คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

นายอำพล พูลพิพัฒน์ โทร 064-9539060