โครงสร้างฝ่ายปกครองตำบลไร่โคก

แพทย์ประจำตำบล

บุญช่วย บัวงาม