โครงสร้างฝ่ายปกครองตำบลไร่โคก

ผู้ใหญ่บ้าน

ประหยัด สมานจิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


สุทิน กล่อมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


สุเทพ แจ้งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4


สมพร ผ่องภักต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5


ฉลอง พลับทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6