สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รองประธานสภา

นายทองหล่อ ขาวสนิท