โครงสร้างฝ่ายปกครองตำบลไร่โคก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ธนู บุญอยู่ ผช.ผญบ. หมู่ 1


สุชาติ พูลพิพัฒน์ ผช.ผญบ. หมู่ 1


เอื้องพร ขันธ์เงิน ผช.ผญบ.หมู่ 3


ประสิทธิ์ รุ่นรวย ผช.ผญบ. หมู่ 3


วานิสสา สละทองตรง ผช.ผญบ. หมู่ 4


ธารินทร์ ปานฉลอม ผช.ผญบ. หมู่ 4


สังเวียน ขาวสนิท ผช.ผญบ. หมู่ 5


ประพันธ์ ลอยละลิ่ว ผช.ผญบ. หมู่ 5


นางวรรณา เกตุแก้ว ผช.ผญบ. หมู่ 6


อัศวินทร์ ลบถม ผช.ผญบ. หมู่ 6