โครงสร้างฝ่ายปกครองตำบลไร่โคก

ผรส.

สำราญ ทองมาก ผรส. ม.1


เล็ก แสนสุด ผรส.ม. 3


สุระ ป้านนาค ผรส. ม. 4


สมพร รุ่มรวย ผรส. ม. 5