สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายไทย บังจิต