โรงเรียนบ้านแหลมทอง

                     โรงเรียนบ้านแหลมทอง เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล (หัวนา) จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2466 โดยคณะกรรมการอำเภอท่าช้าง (บ้านหาด) พร้อมด้วยขุนไร่โคก คณารักษ์ กำนันตำบลไร่โคก  นายเกิ่ม ทิมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และราษฎรตำบลไร่โคก โดยมีนายจุล วาณิช ศึกษาธิการอำเภอเป็นหัวหน้า นายเริน จันเกศ เป็นครูใหญ่

                     โรงเรียนนี้ได้อาศัยเงินศึกษาพลีช่วยเหลือ ต่อมายกเลิกเงินศึกษาพลี โดยใช้เงินช่วยเหลือแทน อาคารหลังแรกที่ใช้เรียน เป็นศาลาการเปรียญแบบโบราณ กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน จัดสอนตั้งแต่ชั้น ป.เตรียม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2478 ในปี พ.ศ. 2493 ศาลาการเปรียญทรุดโทรมมาก คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ศึกษาธิการอำเภอ   บ้านลาด ได้ปรึกษากันซื้อที่ดินจากนายอิ่ม นางต่วน สินเพราะ จากบ้านปากง่ามหัวสะพาน ซึ่งที่ดินอยู่   หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ไร่ และได้ปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2493 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร หลังคามุงจาก และได้ย้ายจากศาลาการเปรียญในวัดหัวนา ไปเรียนที่อาคารชั่วคราวหมู่ที่ 4 ที่สร้างใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2493 และได้รับอนุญาตจากทางราชการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านแหลมทอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2495 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

วิชาการ ก้าวไกล  รักษ์ความเป็ยไทย ใฝ่การออมทรัพย์ นำเทคโนโลยี ครูมีมาตรฐาน ร่วมประสานชุมชน พัฒนาเด็กทุกคน ตามแนวประชาธิปไตย ห่วงใยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น

เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแหลมทอง

ส่งเสริมสุนทรีดนตรีไทย

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแหลมทอง

ส่งเสริมการออมทรัพย์

โทรศัพท์ :
  032446630
โทรสาร :
  032446630
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2466

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง