คำถาม :

ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
ส่งคำตอบของคุณ