คำถาม :

ท่านมาติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกบ่อยที่สุด

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่งคำตอบของคุณ