คำถาม :

การมีเว็บไซต์ เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อย่างไร

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ไร่โคก ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถมาติดต่อ อบต.ไร่โคก ด้วยตนเองได้
เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการ
เป็นช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.ให้กับประชาชน
ส่งคำตอบของคุณ