คำถาม :

ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกปรับปรุงงานบริการด้านใด

ด้านการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ด้านสถานที่การให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.
ด้านการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ด้านการระงับและป้องกันโรคติดต่อ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการประชาสัมพันธ์
ส่งคำตอบของคุณ