คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกในการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่หรือไม่

พึงพอใจน้อยมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ