คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบหอกระจายข่าวไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจน้อยมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ