คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อจุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก มากน้อยเพียงใด

น้อยมาก (1 คะแนน)
น้อย (2 คะแนน)
ปานกลาง (3 คะแนน)
มาก (4 คะแนน)
มากที่สุด (5 คะแนน)
ส่งคำตอบของคุณ