คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ประจำปี 2565 (วารสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 12) มากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน)
พึงพอใจมาก (4 คะแนน)
ค่อนข้างพึงพอใจ (3 คะแนน)
พึงพอใจน้อย (2 คะแนน)
พึงพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน)
ส่งคำตอบของคุณ