คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับใด

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ