คำถาม :

ท่านพึงพอใจต่อรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ประจำปี 2566 (วารสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 13) มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ