คำถาม :

ท่านมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกเรื่องใดมากที่สุด

การขอข้อมูลข่าวสาร
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอใช้ Internet / Wifi
การขอรับเบี้ยยังชีพ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การชำระภาษี
การขอแบบแปลนอาคาร
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขดจดทะเบียนพาณิชย์
การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ
การชำระค่าน้ำประปา
การถ่ายสำเนาเอกสาร
ส่งคำตอบของคุณ