ข้อมูล เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง หน้า 20 วันที่ 15 ตุลาคม 2542

 

วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

     ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่  มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำของ ASEAN

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

     ๑. ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

     ๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     ๓. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     ๔. เร่งพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีชื่อเสียงของจังหวัด

          ประเทศและของ ASEAN

การเมืองการปกครอง

ตำบลไร่โคก แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก                มี  นายประหยัด  สมานจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านกวย                   มี  นายสมพงษ์  ขันทรัพย์ เป็นกำนันตำบลไร่โคก

หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ               มี  นายสุทิน  กล่อมสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง           มี  นายแสงอรุณ  ช่อพฤกษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม              มี  นายสมพร  ผ่องภักต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน          มี  นายฉลอง  พลับทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก 135 248 270 518 คน
หมู่ที่ 2 บ้านกวย 116 206 193 399 คน
หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ 231 366 431 797 คน
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง 208 260 325 585 คน
หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม 250 451 469 920 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน 65 124 136 260 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอําเภอบ้านลาด)

      หมู่  ๑  ห่างจากอําเภอ    ๑๗     กิโลเมตร        

      หมู่  ๒  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๕    กิโลเมตร

      หมู่  ๓  ห่างจากอําเภอ    ๑๗.๗   กิโลเมตร      

      หมู่  ๔  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๖    กิโลเมตร

      หมู่  ๕  ห่างจากอําเภอ    ๑๘      กิโลเมตร        

     หมู่  ๖  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๓    กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)

     เนื้อที่  ๒๖.๑๕  ตารางกิโลเมตร          หรือ ๑๖,๓๔๓.๗๕ ไร

อาณาเขต

     ทิศเหนือ           ติดต่อกับตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต้               ติดต่อกับตําบลบ้านทาน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

จํานวนหมู่บ้าน  ๖  หมู่  (แสดงจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.)

     หมู่  ๑  บ้านไร่โคก

     หมู่  ๒  บ้านกวย

     หมู่  ๓  บ้านนาน้ำพุ

     หมู่  ๔  บ้านแหลมทอง

     หมู่  ๕  บ้านไร่สนาม

     หมู่  ๖  บ้านนากระแสน

หมายเหตุ  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๖  หมู่

 

แผนที่สังเขปตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในตําบลไรโคกสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ประมาณรอยละ ๘๕

โดยการปลูกขาว พืชผักตางๆ เลี้ยงสัตว์ คาขายและรับจาง

หนวยธุรกิจในเขต อบต.

     โรงสีขาว           จํานวน    ๓  แหง

     ปั๊มน้ำมัน          จํานวน    ๑  แหง

สภาพทางสังคม

มวลชนจัดตั้ง

   - กลุมลูกเสือชาวบาน     จํานวน ๓ กลุม

ประมาณ

๕๐๐

คน

   - กลุมสายตรวจประจําหมูบาน

ประมาณ

๑๘

คน

   - กลุมสตรีอาสาพัฒนา

ประมาณ

๒๐๐

คน

   - กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

จํานวน

๒๕

คน

 

สภาพทางการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

 

 

- โรงเรียนประถมศึกษา

แหง (ขยายโอกาส ๑ แหง)

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

-

แหง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา

-

แหง

- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง

-

แหง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แหง

-  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

แหง

สถาบันและองคกรทางศาสนา

 

 

-  วัด

แหง

-  มัสยิด

-

แหง

-  ศาลเจา

-

แหง

-  โบสถ

-

แหง

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     มีถนนเขามาในตําบล และมีถนนสายไรโคก – โพธิ์ลอย เปนสายหลักสามารถ

ติดตอกันไดตลอดตําบล (รพช.  ๒๐๐๑)

การไฟฟา

     ไฟฟาเขาถึงหมูบานทั้ง ๖ หมู โดยมีประชากรใชไฟฟาประมาณ ๙๙ เปอ์เซนต์

 สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล          ๑   แหง

     - อัตราการมีและมีสวมราดน้ำ             รอยละ   ๑๐๐

แหลงน้ำที่สรางขึ้น

     - ฝาย                                                ๒   แหง

     - บอน้ําตื้น                                        ๑๗   แหง

     - บอโยก                                            ๘   แหง

     - สระประปา                                        ๘   แหง

     - คลองชลประทาน                               ๓   สาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     - ปอมตํารวจชุมชนตําบล/อปพร.

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน อบต.)

     ปาสงวนแหงชาติ (ปายางหัก-เขาปุม) พื้นที่รับผิดชอบ ๔,๗๖๐ ไร

แหลงน้ำธรรมชาติ

     -  ลําน้ํา , ลําหวย                                       ๓   แหง

     -  บึง , หนองและอื่น ๆ                                ๓   แหง