ข้อมูล เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง หน้า 20 วันที่ 15 ตุลาคม 2542

 

วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

     ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่  มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำของ ASEAN

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

     ๑. ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

     ๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     ๓. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     ๔. เร่งพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีชื่อเสียงของจังหวัด

          ประเทศและของ ASEAN

การเมืองการปกครอง

ตำบลไร่โคก แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก                มี  นายประหยัด  สมานจิต  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านกวย                   มี  นายสมพงษ์  ขันทรัพย์ เป็นกำนันตำบลไร่โคก

หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ               มี  นายสุทิน  กล่อมสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง           มี  นายสุเทพ  แจ้งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม              มี  นายสมพร  ผ่องภักต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน          มี  นายฉลอง  พลับทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก 137 245 268 513 คน
หมู่ที่ 2 บ้านกวย 117 203 191 394 คน
หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ 240 362 435 797 คน
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง 211 253 316 569 คน
หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม 265 452 481 933 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน 67 127 133 260 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอําเภอบ้านลาด)

      หมู่  ๑  ห่างจากอําเภอ    ๑๗     กิโลเมตร        

      หมู่  ๒  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๕    กิโลเมตร

      หมู่  ๓  ห่างจากอําเภอ    ๑๗.๗   กิโลเมตร      

      หมู่  ๔  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๖    กิโลเมตร

      หมู่  ๕  ห่างจากอําเภอ    ๑๘      กิโลเมตร        

     หมู่  ๖  ห่างจากอําเภอ   ๑๗.๓    กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

     เนื้อที่  ๒๖.๑๕  ตารางกิโลเมตร          หรือ ๑๖,๓๔๓.๗๕ ไร่

อาณาเขต

     ทิศเหนือ           ติดต่อกับตําบลห้วยท่าช้าง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต้               ติดต่อกับตําบลบ้านทาน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

จํานวนหมู่บ้าน  ๖  หมู่  (แสดงจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.)

     หมู่  ๑  บ้านไร่โคก

     หมู่  ๒  บ้านกวย

     หมู่  ๓  บ้านนาน้ำพุ

     หมู่  ๔  บ้านแหลมทอง

     หมู่  ๕  บ้านไร่สนาม

     หมู่  ๖  บ้านนากระแสน

หมายเหตุ  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๖  หมู่

 

แผนที่สังเขปตําบลไร่โคก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในตําบลไร่โคกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ ๘๕

โดยการปลูกข้าว พืชผักต่างๆ เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

     โรงสีข้าว           จํานวน    ๓  แห่ง

     ปั๊มน้ำมัน          จํานวน    ๑  แห่ง

สภาพทางสังคม

มวลชนจัดตั้ง

   - กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน     จํานวน ๓ กลุ่ม

ประมาณ

๕๐๐

คน

   - กลุ่มสายตรวจประจําหมู่บ้าน

ประมาณ

๑๘

คน

   - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

ประมาณ

๒๐๐

คน

   - กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน

๒๕

คน

 

สภาพทางการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

 

 

- โรงเรียนประถมศึกษา

แห่ง (ขยายโอกาส ๑ แห่ง)

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

-

แห่ง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา

-

แห่

- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง

-

แห่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แห่

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

แห่

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

 

-  วัด

แห่

-  มัสยิด

-

แห่

-  ศาลเจ้า

-

แห่

-  โบสถ์

-

แห่

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     มีถนนเข้ามาในตําบล และมีถนนสายไร่โคก – โพธิ์ลอย เป็นสายหลักสามารถ

ติดต่อกันได้ตลอดตําบล (รพช.  ๒๐๐๑)

การไฟฟ้า

     ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่ โดยมีประชากรใช้ไฟฟ้าประมาณ ๙๙ เปอร์เซนต์

 สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล          ๑   แห่ง

     - อัตราการมีและมีส้วมราดน้ำ             ร้อยละ   ๑๐๐

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ฝาย                                                ๒   แห่ง

     - บ่อน้ําตื้น                                        ๑๗   แห่ง

     - บ่อโยก                                            ๘   แห่ง

     - สระประปา                                        ๘   แห่ง

     - คลองชลประทาน                               ๓   สาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - ป้อมตํารวจชุมชนตําบล/อปพร.

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)

     ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่ายางหัก-เขาปุ้ม) พื้นที่รับผิดชอบ ๔,๗๖๐ ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -  ลําน้ํา , ลําห้วย                                       ๓   แห่ง

     -  บึง , หนองและอื่น ๆ                                ๓   แห่ง