แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 45 results.
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบรหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2566
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น