แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 59 results.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
คำสั่งแต่งตั้ง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2566
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566