แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 63 results.
การมอบอำนาจของนายกอบตให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการ 2566
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ปีงบประมาณ2567
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามาตรฐานฯ 2566