แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 67 results.
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ปีงบประมาณ2567
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามาตรฐานฯ 2566
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558