แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 59 results.
นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่บังคับในปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบังคับใช้ในปี 2566
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2566(1).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (2).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในหน่วยงานปีงบประมาณ 2566.(3).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในหน่วยงานปีงบประมาณ 2566.(4)pdf.pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในหน่วยงานปีงบประมาณ 2566.(5).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในหน่วยงานปีงบประมาณ 2566.(6).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้บังคับในหน่วยงานปีงบประมาณ 2566.(7).pdf
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2565
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565