แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 63 results.
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบรหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ 6 เดือน)
นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่บังคับในปี พ.ศ. 2566