แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 67 results.
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ประจำปีงบประมาณ 2566