แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 67 results.
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2565
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบรหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2566