แผนอัตรากำลัง

Displaying 26-30 of 60 results.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปีงบประมาณ2565
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565