แผนอัตรากำลัง

Displaying 26-30 of 67 results.
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มอหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564