แผนอัตรากำลัง

Displaying 31-35 of 45 results.
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566)
คำแถลงนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-พ.ศ.2566
การวิเคราะห์ค่างานประจำปี พ.ศ. 2564-2566