โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยในวันที่ 10 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 1
วันที่ 11 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 6
วันที่ 12 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 2
วันที่ 14 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 3
วันที่ 15 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 4
วันที่ 16 เมษายน 2564 ฉีดวัคซีนหมู่ที่ 5
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง