ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2565 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3