ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3