ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563
การบริหารกิจการประปา อบต.ไร่โคก พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560