“อบต.เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี

#อบต.ไร่โคก ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

##องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง