แผนอัตรากำลัง

Displaying 36-40 of 45 results.
การกำหนดสมรรถนะ (Competency) ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
4101 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf
4701 นายช่างโยธา.pdf
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชียวชาญ).pdf
การวิเคราะห์ค่างาน ประจำปี พ.ศ.2561-2563
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) อบต.ไร่โคก